Doprava zdarma od 1 000 Kč

30 dnů na vrácení zboží

Zákaznická linka: 552 304 134

Po - Pá od 8:00 - 18:00

Ataralgin por.tbl.nob. 50

Ataralgin por.tbl.nob. 50

202 Kč

Skladem 2 - 5 kusů

U vás doma pozítří 09. 06. 2020

Kategorie produktuSOUHRN ÚDAJŮ O PŘÍPRAVKU

1. NÁZEV PŘÍPRAVKU

ATARALGIN
tablety

2. KVALITATIVNÍ A KVANTITATIVNÍ SLOŽENÍ

Jedna tableta obsahuje paracetamolum 325 mg, guaifenesinum 130 mg, coffeinum 70 mg.

Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1.

3. LÉKOVÁ FORMA

Tableta.
Bílé až téměř bílé tablety se zkosenými hranami a s půlicí rýhou na jedné straně.
Půlicí rýha má pouze usnadnit dělení tablety pro snazší polykání, není určena k dělení dávky.

4. KLINICKÉ ÚDAJE

4.1. Terapeutické indikace

Horečka, zejména při akutních infekčních onemocněních, bolesti hlavy, zubů, bolesti vertebrogenního původu, bolesti svalů nebo kloubů při chřipkových onemocněních.

4.2. Dávkování a způsob podání

Dávkování

Individuální, 1-2 tablety jednorázově nebo podle potřeby několikrát denně (v intervalech 4-6 hodin), maximálně 6 tablet denně. Nejvyšší jednotlivá dávka jsou 3 tablety (vhodné pouze u osob s hmotností nad 60 kg).

Pacienti s poruchou funkce ledvin
Při vážném poškození ledvin s hodnotami clearance kreatininu < 10 ml/min musí být interval mezi jednotlivými dávkami nejméně 8 hodin. Při clearance kreatininu 10-50 ml/min musí být interval mezi jednotlivými dávkami nejméně 6 hodin. Maximální jednotlivá dávka je 1 tableta.

Pacienti s poruchou funkce jater
U pacientů se sníženou funkcí jater musí být dávka snížena a interval mezi jednotlivými dávkami prodloužen. U pacientů s těžkou jaterní insuficiencí je přípravek Ataralgin kontraindikován.

Pediatrická populace
Tento přípravek není určen k použití u dětí a dospívajících do 15 let.

Starší pacienti (nad 65 let)
U starších pacientů není třeba zvláštní úprava dávkování přípravku.

Způsob podání

Přípravek Ataralgin je určen k perorálnímu podání.

4.3. Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1.
Těžké formy hepatální insuficience, akutní hepatitida.
Myasthenia gravis, myastenický syndrom.

4.4. Zvláštní upozornění a opatření pro použití

Porucha funkce jater, alkohol

Na základě postmarketingových zkušeností s používáním paracetamolu vyšlo najevo, že hepatotoxicita paracetamolu se může vyskytnout dokonce i při terapeutických dávkách a při použití dávky 4 g denně (maximální terapeutická dávka) nebo po krátkodobém použití a u pacientů bez předchozího poškození jaterních funkcí. Jaterní poškození se může vyvinout při nižších dávkách, pokud paracetamol spolupůsobí s alkoholem, induktory jaterních enzymů nebo jinými hepatotoxickými látkami. Dlouhodobá spotřeba alkoholu významně zvyšuje riziko hepatotoxicity paracetamolu. Během léčby se nesmí konzumovat alkoholické nápoje. Při dlouhodobé terapii (nad 10 dnů) by neměla celková denní dávka paracetamolu překračovat 2,5 g.
U pacientů se zhoršenou funkcí jater a u pacientů užívajících dlouhodobě vyšší dávky paracetamolu se doporučuje zvláštní opatrnost a pravidelné sledování jaterních funkcí.
Pacienty je třeba upozornit, aby neužívali současně jiné přípravky obsahující paracetamol.
Paracetamol by měl být užíván se zvýšenou opatrností u pacientů s hemolytickou anemií, při deficitu enzymu glukóza-6-fosfátdehydrogenázy a při závažné renální insuficienci (viz bod 4.2). Při dlouhodobé léčbě nelze vyloučit možnost poškození ledvin.
Pití nadměrného množství kávy nebo čaje v průběhu léčby může způsobit pocit napětí a podrážděnost, někdy palpitace.
Opatrnost je potřeba u pacientů s anamnézou chronického kašle a astma bronchiale.
Pacienti se vzácnými dědičnými problémy intolerance galaktosy, vrozeným nedostatkem laktázy nebo malabsorpcí glukosy-galaktosy nemají tento přípravek užívat.

4.5. Interakce s jinými léčivými přípravky a jiné formy interakce

Hepatotoxické látky mohou zvyšovat možnost kumulace a předávkování paracetamolu.
Paracetamol může zvýšit hladinu kyseliny acetylsalicylové a chloramfenikolu v plazmě.
Rychlost absorpce paracetamolu může být zvýšena metoklopramidem nebo domperidonem, snížena cholestyraminem.
Probenecid a salicylamid ovlivňují vylučování a koncentraci paracetamolu v plazmě.
Při současném podávání paracetamolu s lamotriginem bylo zjištěno snížení účinnosti lamotriginu v důsledku zvýšení jeho jaterní clearance.
Při souběžném podávání paracetamolu a zidovudinu byla patrná vyšší tendence k rozvoji neutropenie a poškození jater.
Isoniazid může zvyšovat hepatotoxický potenciál paracetamolu.
Antikoagulační efekt warfarinu nebo jiných antagonistů vitamínu K může být zvýšen spolu se zvýšeným rizikem krvácení při dlouhodobém pravidelném denním užívání paracetamolu s těmito přípravky.
Induktory mikrosomálních enzymů (především rifampicin a fenobarbital) mohou zvýšit toxicitu paracetamolu tím, že při jeho biotransformaci vzniká vyšší podíl toxického epoxidu.
Dávky guaifenezinu a kofeinu jsou tak nízké, že interakce s jinými látkami by představovaly pouze teoretickou možnost.

4.6. Fertilita, těhotenství a kojení

Těhotenství

Přestože paracetamol prostupuje placentární bariérou, nebyly u novorozence prokázány patologické změny. Klinické studie u lidí prokázaly zvýšení rizika spontánních potratů a intrauterinní zástavu růstu po aplikaci vyšších dávek kofeinu, rovněž byly pozorovány fetální arytmie. U zvířat byly pozorovány abnormality skeletu s retardací růstu.

Kojení

Paracetamol přechází do mateřského mléka, u kojence nebyly prokázány patologické změny. Kofein je distribuován v malých dávkách v mateřském mléce a u kojence může dojít k jeho kumulaci.

Údaje o guaifenezinu nejsou známy.
Přípravek se proto nedoporučuje podávat v době těhotenství a při kojení.

Fertilita

Studie chronické toxicity paracetamolu u zvířat prokázaly výskyt atrofie varlat a inhibici spermatogeneze, relevance tohoto nálezu u člověka však není známa.

4.7. Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Přípravek Ataralgin nemá vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

4.8. Nežádoucí účinky

Nežádoucí účinky paracetamolu a guaifenezinu se v terapeutických dávkách vyskytují jen zřídka a s mírným klinickým průběhem.

Níže jsou shrnuty nežádoucí účinky rozdělené do skupin podle terminologie MedDRA s uvedením frekvence výskytu: velmi časté (>=1/10); časté (>=1/100 až <1/10); méně časté (>=1/1000 až <1/100); vzácné (>=1/10000 až <1/1000); velmi vzácné (<1/10000), není známo (z dostupných údajů nelze určit).

Poruchy krve a lymfatického systému
Velmi vzácné: změny krevního obrazu jako hemolytická anemie, trombocytopenie, agranulocytóza, leukopenie, neutropenie a pancytopenie.

Poruchy imunitního systému
Velmi vzácné: reakce z přecitlivělosti od slabého zrudnutí pokožky až ke kopřivce a k anafylaktickému šoku, kdy je nutné terapii okamžitě přerušit.

Poruchy nervového systému
Vzácné: závratě.

Respirační, hrudní a mediastinální poruchy
Velmi vzácné: u predisponovaných osob bronchospazmus (analgetika-astma).

Gastrointestinální poruchy
Vzácné: nauzea, zvracení.

Poruchy jater a žlučových cest
Vzácné: zvýšená hladina jaterních aminotransferáz.

Poruchy svalové a kosterní soustavy
Vzácné: lehká svalová slabost.

Poruchy kůže a podkoží
Velmi vzácně byly hlášeny případy závažných kožních reakcí (Stevens-Johnsonův syndrom, toxická epidermální nekrolýza, exematózní pustulóza).

Celkové poruchy a reakce v místě aplikace
Vzácné: únava.

U kofeinu se nežádoucí účinky vyskytují jen ve vyšších dávkách, palpitace, nespavost, neschopnost koncentrace, zvýšená dráždivost, hyperreflexie, excitace.

Hlášení podezření na nežádoucí účinky

Hlášení podezření na nežádoucí účinky po registraci léčivého přípravku je důležité. Umožňuje to pokračovat ve sledování poměru přínosů a rizik léčivého přípravku. Žádáme zdravotnické pracovníky, aby hlásili podezření na nežádoucí účinky na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek

4.9. Předávkování

Při předávkování jsou nejzávažnější příznaky intoxikace vyvolány paracetamolem.
Léčba předávkování: při otravě paracetamolem může dojít k velmi těžkému poškození jater (obvykle po denních dávkách přesahujících 7 g u dospělých a 3 g u dětí do 14 let), které může končit letálně. Příznaky otravy probíhají ve 3 fázích.
V první fázi (1. den) převládá nauzea, zvracení, anorexie, pocení a bledost. V druhé fázi (2.-4. den) se pacient cítí lépe, avšak dochází k vzestupu hodnot aminotransferáz a bilirubinu v séru a prodloužení protrombinového času. Ve třetí fázi (3.-5. den) dochází opět k zhoršení klinického stavu (anorexie, nevolnost, bolesti břicha) a stupňujícím se projevům selhávání jater a ledvin, někdy se objeví i žloutenka, hypoglykemie a hemoragie v trávicí soustavě. Většina otrávených má příznaky pouze 1., nanejvýše 2. fáze, pak dochází k úplné úpravě jaterních a ostatních funkcí. Do 8-10 hodin po požití paracetamolu je nutno podat specifické antidotum acetylcystein. Podává se perorálně 70-140 mg/kg tělesné hmotnosti (nebo sondou) 3x denně nebo intravenózně ve formě kapénkové infúze v 5% glukóze v celkové dávce až 300 mg/kg tělesné hmotnosti a den. Terapii antidotem je vhodné doplnit o výplach žaludku s následným podáním aktivního uhlí. Další terapie je podpůrná, zacílená na udržování funkcí kardiovaskulárních, respiračních, renálních a zachování elektrolytové rovnováhy.
Předávkování guaifenezinem se projevuje pocitem gastrointestinálního diskomfortu včetně nauzey.
Vysoké dávky kofeinu mohou vyvolat bolest hlavy, třes, nervozitu, palpitace a podrážděnost.

5. FARMAKOLOGICKÉ VLASTNOSTI

5.1. Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: analgetika, paracetamol, kombinace kromě psycholeptik.
ATC kód: N02BE51.

Paracetamol

Paracetamol je rychle působící analgetikum - antipyretikum bez antiflogistické aktivity s dobrou gastrointestinální snášenlivostí. Neovlivňuje glykemii a je tedy vhodný i u diabetiků.
Dlouhodobé podávání vyšších dávek paracetamolu může mírně zvýšit antikoagulační účinek současně podávaných perorálních kumarinových antikoagulancií. Příležitostné použití nebo chronické podávání dávek nižších než 2 g denně však účinek nemění.
Nemá vliv na hladinu kyseliny močové a její vylučování do moči a lze jej použít všude tam, kde jsou kontraindikovány salicyláty.

Guaifenezin

Guaifenezin patří do skupiny centrálních myorelaxancií odvozených od propandiolu. Zvyšuje analgetické a snižuje akutní toxické účinky paracetamolu. Snižuje psychické a emoční napětí s pocitem úzkosti, má mírně sedativní účinky, myorelaxační účinky a působí expektoračně.

Kofein

Kofein potencuje účinnost analgetik, svými psychostimulačními účinky tlumí únavu a ospalost a působí jako centrální analeptikum dýchání a oběhu především při horečnatých stavech a infekčních onemocněních.
Analgetický účinek Ataralginu se projeví obvykle za 1/2-1 hodinu a trvá většinou 4 hodiny.

5.2. Farmakokinetické vlastnosti

Paracetamol

Paracetamol se rychle a téměř úplně vstřebává z gastrointestinálního traktu. Rychle se distribuuje do všech tkání a tělesných tekutin. Maximální plazmatické hladiny je dosaženo za 30 minut až 2 hodiny po podání. Prochází hematoencefalickou bariérou, do slin a minimálně do mateřského mléka. Intenzivně se biotransformuje, vedle konjugačních reakcí dochází k oxidativním pochodům, přičemž vznikají toxické metabolity. Při podání terapeutických dávek dochází k rychlé biotransformaci těchto hepatotoxických intermediálních metabolitů za spolupůsobení glutathionu a za vzniku merkapturových kyselin, které se vylučují močí převážně ve formě konjugátů, méně než 4% paracetamolu se vyloučí v nezměněné formě. Biologický poločas se pohybuje mezi 1,5-3,5 hodinami, u závažné jaterní insuficience dochází k jeho prodloužení až na 5 hodin. U insuficience ledvin nedochází k jeho prodloužení, ale protože se převážně vylučuje ledvinami, je nutno jeho dávku redukovat. Paracetamol a jeho konjugáty se dobře vylučují při hemodialýze.

Guaifenezin

Guaifenezin se snadno vstřebává z trávicí soustavy, nepatrně se váže na bílkoviny krevní plazmy. Dlouhodobá aplikace indukuje degradující enzymy, efekt látky se postupně snižuje. Vylučuje se močí, malá část beze změny, větší část ve formě metabolitů. Biologický poločas je 1 hodina. Guaifenezin zrychluje vstřebávání paracetamolu ze zažívacího traktu.

Kofein

Kofein se rychle vstřebává z gastrointestinálního traktu, rozsáhle se distribuuje v organizmu, rychle vstupuje do CNS a do slin, v nižších koncentracích přestupuje do mateřského mléka, prochází placentární bariérou. U dospělých je téměř úplně metabolizován oxidací, demetylací a acetylací a ve formě metabolitů je vyloučen ledvinami, jen 1% se vyloučí močí nezměněno. Biologický poločas je 3-5 hodin.

5.3. Předklinické údaje vztahující se k bezpečnosti

Při pokusech na zvířatech týkajících se akutní, subchronické a chronické toxicity u potkanů a myší byly prokázány gastrointestinální léze, změny krevního obrazu, degenerativní změny jaterního a ledvinového parenchymu a stejně tak i nekróza. Základ těchto změn je na jedné straně v mechanizmu účinku a na druhé straně v metabolizmu paracetamolu. Ty metabolity, které pravděpodobně jsou příčinou toxického působení a z toho pocházejících následných změn na orgánech, byly nalezeny i u lidí. Během dlouhodobého podávání (tj. až 1 rok) maximálních terapeutických dávek byla také v ojedinělých případech pozorována reverzibilní chronická agresivní žloutenka. U subtoxických dávek se mohou objevit po 3týdenním podávání příznaky intoxikace. Proto se nemá paracetamol podávat delší dobu a ve vysokých dávkách. V četných prováděných studiích není uváděn důkaz pro relevantní genotoxické riziko paracetamolu při terapeutických dávkách, tj. v netoxickém rozmezí.
Z dlouhodobých studií u potkanů a myší nejsou žádné podklady pro relevantní tumorogenní efekt při nehepatotoxickém dávkování paracetamolu.
Paracetamol prostupuje placentou.
Ze studií na zvířatech a ze zkušeností u lidí nedochází k poškození lidského zárodku.

Paracetamol:
LD50: myš (mg/kg): p.o. 338, i.p. 500.

Kofein:
LD50:

myš křeček potkan králík
samci 127 230 355 246
samice 137 249 247 224

Údaje o guaifenezinu nejsou známy.

6. FARMACEUTICKÉ ÚDAJE

6.1. Seznam pomocných látek

Předbobtnalý kukuřičný škrob, povidon 30, sodná sůl kroskarmelosy, kyselina stearová 50%, magnesium - stearát.

6.2. Inkompatibility

Neuplatňuje se.

6.3. Doba použitelnosti

3 roky.

6.4. Zvláštní opatření pro uchovávání

Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí.

6.5. Druh obalu a obsah balení

Blistr (Al/průhledný bezbarvý PVC), krabička.
Balení: 10, 20, 30, 40, 50 nebo 60 tablet.
Na trhu nemusí být všechny velikosti balení.

6.6. Zvláštní opatření pro likvidaci přípravku a pro zacházení s ním

Veškerý nepoužitý léčivý přípravek nebo odpad musí být zlikvidován v souladu s místními požadavky.

7. DRŽITEL ROZHODNUTÍ O REGISTRACI

Glenmark Pharmaceuticals s.r.o.
Hvězdova 1716/2b
140 78 Praha 4
Česká republika

8. REGISTRAČNÍ ČÍSLO

07/133/81-C

9. DATUM PRVNÍ REGISTRACE / PRODLOUŽENÍ REGISTRACE

Datum první registrace: 9.6.1981.
Datum posledního prodloužení registrace: 18.11.2015.

10. DATUM REVIZE TEXTU

18.11.2015 (č.j. 239726/2010)

DA: 2004/09/08/M
2006/11/29/M
2007/09/19/M
2008/08/08/X
2009/07/29/V
2011/07/13/M
2013/12/11/M
2015/02/18/M
2015/11/18/V

SÚKL kód 0186252
Výrobce Glenmark Pharmaceuticals s.r.o., Vysok‚ Měto

Potřebujete pomoc s objednávkou?

Pro rychlou odpověď
volejte 552 304 134

Po - Pá od 8:00 - 18:00

Možnosti doručení a formy platby

Doručení na adresu
  • do 48 hodin
  • za 109 Kč nebo zdarma při objednávce nad 1 000 Kč
  • platba hotově při převzetí, kartou online, kartou při převzetí
Osobní vyzvednutí na odběrných místech Zásilkovna
  • do 48 hodin
  • za 67 Kč nebo zdarma při objednávce nad 1 000 Kč
  • platba hotově při převzetí, kartou online, kartou při převzetí

Odběrná místa

Přes 1700 odběrných míst v České a Slovenské republice

Nejoblíbenější produkty z kategorie

Diclofenac AL 25 tbl.obd.20x25mg

Diclofenac AL 25 tbl.obd.20x25mg

Skladem 2 - 5 kusů
66 Kč

 

Diclofenac AL 25 tbl.obd.100x25mg

Diclofenac AL 25 tbl.obd.100x25mg

Skladem 2 - 5 kusů
215 Kč

 

Nurofen tbl.obd.12x200mg

Nurofen tbl.obd.12x200mg

Skladem 2 - 5 kusů
42 Kč

 

Doprava zdarma od 1 000 Kč
nebo od 70 Kč

Více než 1 700
odběrných míst a doručení na adresu

Platba online, převodem
i dobírkou

Online
konzultace